Family Wiki
Advertisement
הרב_מרדכי_ברלין_על_ברכת_הגשם_וברית_מילה_(חלק_ראשון)-0

הרב מרדכי ברלין על ברכת הגשם וברית מילה (חלק ראשון)-0

המקור: אתר ממזרח שמש

בארץ ישראל מתחילים לבקש על ירידת הגשמים מליל ז' במרחשון.

להלן שלושה נוסחים לבקשת הגשמים:


ברך עלינו ה' אלוהינו את השנה הזאת
ואת כל מיני תבואתה לטובה,
ותן טל ומטר לברכה
על פני האדמה ושבענו מטובה,
וברך שנתנו כשנים הטובות לברכה,
כי אל טוב ומטיב אתה ומברך השנים.
ברוך אתה ה' מברך השנים.

ברך עלינו את השנה הזאת
את השנה הזאת.
ברך את כל מיני תבואתה לטובה
ותן ברכה על פני האדמה.
ושבענו מטובה
ברך שנתנו
כשנים הטובות
ותן ברכה X 3
על פני האדמה.
ברך עלינו ה' אלוהינו את השנה הזאת
ואת כל מיני תבואתה לטובה,
ותן טל ומטר לברכה
על כל פני האדמה,
ורוה פני תבל, ושבע את העולם כולו מטובך,
ומלא ידינו מברכותיך ומעושר מתנות ידיך,
שמרה והצילה שנה זו מכל דבר רע,
ומכל מיני משחית, ומכל מיני פורענות,
ועשה לה תקוה טובה ואחרית שלום,
חוס ורחם עליה ועל כל תבואתה ופירותיה,
וברכה בגשמי רצון ברכה ונדבה,
ותהי אחריתה אחרית שלום
כשנים הטובות לברכה
כי אל טוב ומטיב אתה ומברך השנים.
ברוך אתה ה' מברך השנים.
פני האדמה וכל פני האדמה; שבענו מטובה ושבע את העולם כולו מטובך; ברך שנתנו ומלא ידינו...אחרית שלום.

ותן טל ומטר - שבע סיבות[]

SEVEN MAR CHESVANA

הרב חנוך גבהרד - בסוד סיש בעריכת ישראל שיף

SEVEN MAR CHESVAN

הרב חנוך גבהרד - בסוד סיש בעריכת ישראל שיף עמוד 2

|הרב חנוך גבהרד - בסוד סיש בעריכת שאול שיף

מה הייחוד של כל נוסח? מה הנוסח שלך?[]

בגשמי רצון, תברך עדה. בפחי יגון, כציפור לכודה. בצדקת אב המון, הכין סעודה. ואמר יקח נא מעט מים: (בראשית י"ח 4)

גשם נדבות משמי עליה. תוריד בציה רב עליליה. בצדקת נעקד בהר המוריה. ושב וחפר בארות המים. (בראשית כ"ו 18)

דלה ממהומה עמך והצל. ורוח קדשך עליו האצל. בצדקת איש תם מקלות פיצל. ברהטים בשקתות המים: (בראשית ל' 38)

האר פנים על דל בשועו. נלכד ועל כן אחר ישעו. בצדקת עניו נס מפרעה. וישב על באר המים: (שמות ב' 15)

ןתזיל מטרות עוז ממעונים. ותבואות שנה יהיו דשנים. בצדקת נכנס לפני ולפנים. אשר צוה על נסוך המים: (במדבר כ"ט 18)

זכור רחמך יוצר המאורות. וצוה עביך יריקון אורות. בצדקת מלך נעים זמירות. אשר אמר מי ישקני מים: (שמואל ב' כ"ג 15)

חשרת מים על יבשה. תזיל ותוציא אבן הראשה. בצדקת לקח צלוחית חדשה. ועל ידו נרפאו המים: (מלכים ב' ב' 22)

טרפי צמח אדמה המציא. הפק רצוני חזקי ואמצי. בשמי נדבות למענך מוציא. מחלמיש למעינו מים: (תהלים קיד 8)


בזכות מה יורדים גשמים?[]

רבי גזר תענית ולא בא גשם. ירד לפניו שליח ציבור ... אמר "משיב הרוח" ונשב הרוח. אמר "מוריד הגשם" ובא הגשם. אמר לו: "מה מעשיך?" אמר לו: "אני גר בעיירה דחוקה, שאין בה יין לקידוש והבדלה. טורח אני ומביא יין לקידוש ולהבדלה, ומוציא אני אותם ידי חובתם."

רב הזדמן למקום אחד, גזר תענית ולא בא גשם. ירד לפניו שליח ציבור. אמר "משיב הרוח" ונשב רוח. אמר "מוריד הגשם", ובא הגשם. אמר לו: "מה מעשיך?" אמר לו: "מלמד תינוקות אני, ומלמד לבני עניים כבני עשירים; וכל מי שלא יכול, אינני לוקח ממנו דבר; ויש לי בריכה של דגים, ומי שמתרשל (מאן דפשע) משחד אני אותו בהם, ומרגיע אני אותו, ומפייס אני אותו עד שהוא בא וקורא." (תרגום הרב שטיינזלץ לתלמוד בבלי, מסכת תענית כ"ד עמוד א')

במה עדיפים שליחי הציבור על רבי ורב? במה מתייחדים מעשיהם?


דין ברכת השנים[]

מפסקי מרן עובדיה יוסף שליטא

גליון זה קדוש כדין שאר דברי תורה המודפסים, נא לנהוג בו בקדושה ואחר מכן להניחו בגניזה. 

ההלכה מוקדשת לעילוי נשמת

מו"ר אבי חיים בן רחל זצ"ל 

"שנפטר ב-י"ב אב תש"ע. ת.נ.צ.ב.ה."

הוקדש ע"י ביתו רבקהתיקנו חכמים לשאול ולבקש מהשם יתברך טל ומטר בימות הגשמים ב"ברכת השנים", ובארץ ישראל מתחילין לשאול מליל שבעה במרחשון, ואף על פי שהיה מן הראוי לשאול טל ומטר כבר ממוצאי החג, מכיון שהוא הזמן הראוי כבר לירידת גשמים (ולכן אנו נוהגים להזכיר "גבורות גשמים" דהיינו "משיב הרוח ומוריד הגשם" כבר מתפילת מוסף של שמחת תורה), מכל מקום תיקנו רבותינו שאין לבקש גשם מהשם יתברך בברכת השנים אלא מליל שבעה במרחשון, משום שבחג הסוכות היו ישראל עולים לרגל לבית המקדש, ואחר כך היו חוזרים לבתיהם, ויש מהם שהיו צריכים ללכת בדרך לביתם עד שבעה במרחשון, ובכדי שלא ינזקו עולי רגלים מחמת הגשמים, תיקנו שלא ישאלו גשמים אלא מליל שבעה במרחשון.

וליל שבעה במרחשוון יחול בשנה זו (תשע"א) בליל ששי הבא עלינו לטובה, כלומר, בתפלת ערבית שבמוצאי יום חמישי, יש להתחיל באמירת "ברך עלינו", "ותן טל ומטר לברכה".

בחו"ל[]

בחוץ לארץ יש להתחיל לשאול טל ומטר בברכת השנים, מתפילת ערבית של מוצאי הרביעי בדצמבר למנינם, ובשנה שיש בחודש פברואר עשרים ותשעה ימים, יש להתחיל לשאול טל ומטר במוצאי חמישי בדצמבר, וכך המנהג באירופה ובארצות הברית.


מקומות שהאקלים בהם הפוך מארץ ישראל ואירופא, דהיינו שימות החמה אצלם הם בין סוכות לפסח, אינם שואלים טל ומטר בברכת השנים, וכן אינם מזכירים "משיב הרוח ומוריד הגשם" בברכת "אתה גיבור", ובימות הגשמים שלהם, ישאלו טל ומטר בברכת "שמע קולינו".

בדרום אמריקה[]

נידון מיוחד קיים לגבי מדינות ארגנטינה וברזיל, ששם עונות השנה הפוכות מאלו שבארץ ישראל, וימי הקיץ שלהם הם בימי החורף שלנו בימים שבין סוכות לפסח, וימי החורף שלהם הם בימות הקיץ שלנו בימים שבין פסח לסוכות, ובימי בקיץ שלהם בארגנטינה בעיר בואנוס איירס וסביבתה ובברזיל בעיר סאן פאולו וסביבתה יורדים גשמים מרובים, ובימי החורף שלהם יורדים גשמים, אך פחותים הם מהגשמים שבימי הקיץ, ולכן נפל ספק מתי הם ימות הגשמים שלהם לענין שאלת טל ומטר.


ולפני מספר שנים נכנס לעומק דין זה וחקרו הן מבחינת ההלכה והן מבחינת המציאות בארצות אלו, הגאון רבי דוד יוסף שליט"א, ומסקנתו היתה שמכיון שבזמנינו, עם התפתחות הטכנולוגיה, למדו המומחים בארצות אלו לנצל כראוי את הגשמים שיורדים אצלם בקיץ, שהוא החורף בארץ ישראל, ולא עוד אלא שעיקר ניצול הגשם לחקלאות נעשה מגשמי הקיץ.

ולאחר שהאריך בדין זה בדברי הפוסקים העלה להלכה, שבני ארצות אלו דינם כבני ארצות הברית ואירופה, ששואלים טל ומטר בברכת השנים ממוצאי הרביעי או החמישי בדצמבר וכמבואר לעיל, והסכימו לפסק דין זה מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, הגאון רבי שלום כהן שליט"א, ועוד רבים מגדולי הפוסקים.


דין ברכת השנים

Advertisement