Family Wiki
Advertisement

(הועתק מהויקיפדיה העברית)

ברכי יוסף הוא ספר פירוש לשולחן ערוך מאת רבנו חיים יוסף דוד אזולאי, החיד"א. הספר הוא אחד היחידים שהנו על ארבעת חלקיו של שולחן ערוך והוא נקרא, כשאר הפירושים עליו, נושא כליו (של שולחן ערוך). בספר מביא החיד"א כתבי יד נדירים מרבנים שונים ומשלים בחיבור שאלות שלא נענו על ידי שולחן ערוך המקורי. אין הספר סוטה מהפסיקה הספרדית כפי הבן איש חי. הספר הנו לקוט מרבותנו אשר דבריהם לא הודפסו עד הוצאת הספר הזה והחיד"א מצא את פסקיהם במהלך מסעותיו. הספר מחולק בימינו לשני כרכים והוא נמצא במתכונת של שולחן ערוך. הפוסקים האחרונים בדורנו מסתמכים עליו הרבה משום שהרב היה מקובל על כל הפוסקים הספרדים. ספר הוא אחד מספרי החיד"א הגדולים ביותר והוא מצוטט לעתים קרובות.

ההוצאה לאור[]

(לא מהויקיפדיה) להלן ההסבר: חידושי דינים ופלפלת כל שהוא על קצת שלחן ערוך, ד' טורים ... הא דידיה והא ... מספרי כתיבת יד גאוני עולם אשר עדן לא היו על מזבח הדפוס ... גם ... מעט. אשר היה ... בספרי האחרונים ... חלק [א]-ב. Gio. Vincenzo Falorni

  • ברכי יוסף חלק א - מאת :חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיה אזולאי נדפס בליבורנו בפעם הראשונה בשנת 1774 ומכיל 279 דפים

[חלק א]: חידושים על אורח חיים. בשנת י'ל'דו' ע'ל' ב'ר'כ'י' י'ו'ס'ף' [תקל"ד]. [חלק א]:דף ב, א: הקדמת ... רבני עה"ק חברון: ר' אהרן אלפנדארי, ר' חיים יהודה גומיץ פאטו, ר' אליה ן' ארחא, ר' יצחק הכהן, ר' פנחס מרדכי בג'איו, ר' חייא זאבי, ראש-חודש כסלו תקל"ג. [חלק א]:דף רא-רך: שיורי ברכה ... קונטריס אחרון ... עם שער מיוחד. [חלק א]:בהמשך השער הקדשה למיכאל פירירא די ליאון ולשני בניו, גבריאל ויעקב, ש"הפליאו לעשות ולטרוח מאד ... בכל עסקי ובפרט בעניני הדפוס".


  • חלק ב - חלק ב: חידושים על יורה דעה (דף ב-פד), אבן העזר (פה-קכא) וחושן משפט (א-קי). י'ל'ד'ו' ע'ל' בר'כ'י' י'ו'ס'ף' [תקל"ו]. חלק ב:דף קיא, א-קיב, א: קונטריס אחרון ולוח תקון טעיות ברכי יוסף יורה דעה ח"ב, אבן העזר, חשן המשפט. חלק ב:דף קיב, ב-קיג, א: אלה הדברים ... עשיתי לכבוד מורי ... המחבר ... הצעיר גבריאל פירירא די ליאון. כולל הקדשה לכבוד המחבר.
Advertisement