Family Wiki
Advertisement
Circumcision Sakkara 3

תיעוד של מילת מבוגרים במצרים העתיקה, ימי השושלת השישית, 2350-2000 לפנה"ס

המנהג למול היה קיים בקרב העמים השכנים עוד לפני תקופת האבות, ובחינת מומיות מצריות העלתה שחלקן נימולו. הרודוטוס, היסטוריון יווני בן המאה החמישית לפנה"ס, הזכיר את המנהג בכתביו, והסיק שמקורו ב- "כושים" או במצרים. מקור: יוסף בן מתתיהו בספרו "נגד אפיון", א' כ"ב. בין החוקרים ישנם דעות שונות בעניין טעם מנהג המילה בעמים אחרים.

וכך הוא כתב:בספרו את דברי ימי הקולחים (בספרו השני) הוא כותב לאמר: "מכל גויי הארץ רק הקולחים והמצרים וחכושים לבדם מלים את בשר ערלתם מימים ראשונים, והצורים והסורים חיושבים בארץ פלשתים מודים בעצמם, כי קבלו את המילה מהמצרים, וחסזרים היושבים על נהר לתרמודון זעל נהר פדתניזס וחמקרונים היושבים בקרבתם מספרים, כי קבלו זאת מקרוב מהקולחים. מכל זרע האדם רק אלה העמים לבדם נמולים, ובדבר זה, הלכו, כאשר יראה הרואה, בדרכי המצרים. אולם בדבר שני העמים, חמצרים והכושים, אין אני יודע מי קבל את המילה ממשנהו". והנה אומר בזה, כי הסורים אשר בארץ פלשתים מלים את בשר ערלתם, ומכל יושבי ארץ פלשתים היהודים לבדם עושים זאתי והרודוטוס ידע את זאת וספר עליהם את הדבר.

Advertisement