Family Wiki
Advertisement
 	בראשית 	 			 
 	מצגת_בראשית 	 			 

מדוע התחילה התורה דווקא באות בראשית, סרטון קצרצר זה מהווה רק הבהרה לפירושו של רש"י הקדוש , מה היא ההבטחה שניתנה לנו כבר מהאות הראשונה של התורה,למה אסור למסור חלקים מארץ ישראל

מצגת בראשית


Homash1749e

חמישה חומשי תורה שיצאו לאור בשנת 1749 באמסטרדם -ראו המחיקה מפירוש רש"י של הצנזורה

Genesis on egg cropped

ספר בראשית כתוב על ביצה - במוזיאון בירושלים - ויקישיתוף

Aitaly1733

בול שיצא לכבוד הדפוס העברי על-ידי הדואר האיטלקי

ספר בראשית הוא הראשון לחמשה חומשי תורה ולכ"ד ספרי התנ"ך. הוא מתאר אירועי תקופה של 2,309 שנה, מבריאת העולם עד למותו של יוסף הצדיק. שאר ארבעת החומשים תקופתם 180 שנה עד למות משה רבינו.

ספר בראשית נחשב לספר הגדול ביותר. סכום הפסוקים שלו הוא 1,534 וסימנו א"ך ל"ד - 24% מפסוקי חמשת חומשי התורה. חציו בפסוק :"וְעַל-חַרְבְּךָ תִחְיֶה" ‏‏[1] . מספר הפרשיות שלו הוא י"ב וסימנו ז"ה.

מבנה הספר[]

אתר תורה (ראו מטה) מחלק את הספר כדלקמן:

 1. תולדות השמים והארץ בהבראם (אדם, חוה, קין והבל)
 2. תולדות אדם (משת עד נוח)
 3. תולדות נוח (המבול)
 4. תולדות בני נוח, שם חם ויפת
 5. תולדות שם (מארפכשד עד תרח)
 6. תולדות תרח (אברם, נחור, הרן ולוט)
 7. תולדות ישמעאל בן אברהם
 8. תולדות יצחק בן אברהם
 9. תולדות עשו בן יצחק
 10. תולדות יעקב בן יצחק (יוסף, יהודה ואחיהם)

פרשיות החומש[]

הפרשה הפרקים מספר
הפסוקים
וסימנו
תחילת הפרשה <brלפי ספר סדר הדורות /> לבריאת העולם התקופה
בשנים
אירועי הפרשה ההפטרה
בראשית א' עד ו',ח' קמ"ו-"אמציה" 1,536 בריאת העולם, בריאת האדם, השבת, גן עדן, קין והבל, עשר הדורות מאדם ועד נח ספר ישעיה, מ"ב
נח ו',ט'- י"א קנ"ג-"בצלאל" 1,536 467 המבול - ההכנות, 40 יום והיציאה, הברית, מעשה חם, תולדות בני נח, דור ההפלגה, עשרת הדורות עד אברם ספר ישעיה, נ"ד
לך לך י"ב-י"ז קכ"ו-"נמלו" 2,003 44 אברם בארץ, הירידה למצרים, הפרידה מלוט,הבטחת הארץ, מלחמת המלכים, ברית בין הבתרים, הגר וישמעאל, אברהם אבינו, שרה אימנו, ברית מילה ספר ישעיה מ' -מ"א
וירא י"ח-כ"ב קמ"ז-"אמנון" 2,047 37 בשורת המלאכים, מהפכת סדום, אברהם בגרר, הולדת יצחק אבינו, שליחת הגר וישמעאל, ברית אבימלך, עקידת יצחק והברכה לאברהם ספר מלכים,ב',ד'
חיי שרה כ"ג-כ"ה,י"ח ק"ה-"יהוידע" 2,084 24 קניית מערת המכפלה וקבורת שרה, שליחות העבד ובחירת רבקה אימנו, נישואי יצחק ורבקה, נישואי אברהם וקטורה, מות אברהם אבינו, תולדות ישמעאל ספר מלכים, א', א'
תולדות כ"ה,יי"ט-כ"ח,ט' ק"ו-"עלו" 2,108 77 בני יצחק ורבקה: יעקב ועשו - ההריון, האופי, הבכורה וכל אחד פונה לדרכו ובאמצע הירידה לגרר ספר מלאכי, א'
ויצא כ"ח,י'-ל"ב,ג' קמ"ה-"מחניים" 2,185 20 יעקב יוצא לחרן, סולם יעקב, המפגש עם רחל, הנישואין ללאה, הולדת בני יעקב, החזרה לכנען והברית עם לבן ספר הושע, י"ב
וישלח ל"ב,ד'-ל"ו קנ"ד,"קליטה" 2,205 11 המפגש עם לבן, גיד הנשה, התיישבות בשכם, מעשה דינה והעלייה לבית אל ספר עובדיה, א'
וישב ל"ז-מ' קי"ב-"יבק" 2,216 14 חיי יוסף - השליחות לשכם, מכירתו, הירידה למצרים ופתרון חלום שרי פרעה ובאמצע פרשת יהודה ותמר ספר עמוס, ב'
מקץ מ"א-מ"ד,ט"ז קמ"ו-"יחזקיהו" 2,228 5 חלומות פרעה, פתרונם, יוסף הצדיק- משנה למלך, הרעב בכל הארצות, האחים באים ושבים עם מזון,יוסף מתכנן את הלקח שילמד אותם ספר מלכים, א',ג'-ד'
ויגש מ"ד,י"י-מ"ז-כ"ז ק"ו,"יהללאל" 2,233 5 התנצחות יהודה עם יוסף, התוועדות יוסף, הזמנת יעקב ובניו למצרים, ירידת בני ישראל מצרים (מתקיימת ברית בין הבתרים), ההתיישבות בארץ גןשן, מדיניות כלכלית חדשה במצרים ספר יחזקאל,ל"ז
ויחי מ"ז-כ"ח-נ',כ"ו פ"ה-"פה" 2,238 71 השבעת יוסף, הברכה לאפרים ןמנשה, הברכה ךבני יעקב, ברכת המלוכה וברכת השפע, מסע לוויה מלכותי ספר מלכים א',ב'

תמו 2,309 שנים לבריאת העולם [2].

תקופות בספר בראשית[]

Universum

האדם הראשון יוצא מגן העדן אל העולם - צילם:Heikenwaelder

ערך מורחב : אלפיים שנות תוהו

ספר בראשית כולל אלפיים שנות תוהו הם 2,000 השנים הראשונות לבריאת העולם ועוד 309 שנה בחיי האבות הנכללות ב"אלפיים שנות תורה". וזאת, לפי המקובל במסורת היהודית ומובא במסכת עבודה זרה :"תנא דבי אליהו: ששת אלפים שנה הוי העולם, שני אלפים תוהו, שני אלפים תורה, שני אלפים ימות המשיח..." ומבואר בגמרא שאלפיים תוהו נמשכים עד היות אברהם בגיל חמישים ושתים, שאז החל לעשות נפשות לתורה בחרן." (ט',א'). משמעות התוהו נבחן לאור התקופות הבאות לאחריו תקופות של "תורה" ושל "ימות המשיח".

הרב זאב סולטנוביץ' מישיבת בית אל במאמרו אלפיים שנות תוהו מפרט את מהותו של ה"תוהו" במובן של תולדות הבריאה. הוא מגדיר תוהו כעולם שאין בו תורה. אם אין תורה בעולם יש תוהו ובוהו, דהיינו, אי סדר, אי הבנה. אך יותר מכך. הוא סבור כי המונח המקובל בימינו, בהשפעת התרבות האירופית ותורגמו בתרגום השבעים למילה 'כאוס' - אי סדר אינו מתאים.

"משמעות המילה תוהו - זו תהייה. אין זה אי סדר סתם, אלא תהייה ושאלה. "לתהות על קנקנו של מישהו" פירושו של דבר לשאול שאלה ולנסות להבין, להיות מודע לכך שאתה אינך שולט בדבר, אינך יודע את תוכנו. גם "בהִיה" זו הסתכלות במשהו לא ברור, זהו מבט שעדיין לא נתבררו בו הצורות."

ספר הישר[]

ספר בראשית מכונה בשם ספר הישר. הרב מנחם אלון בשיחתו מביא את ההסבר לכך לפי פירושו של הנצי"ב.

" דברים מאלפים מאוד בעניין שם זה לספר בראשית ולאבות האומה נאמרו על ידי רבי נפתלי צבי יהודה ברלין, הידוע בכינויו הנצי"ב, שעמד במשך כארבעים שנה, במחצית השנייה של המאה הי"ט, בראש ישיבת וולוז'ין שבפלך מינסק שברוסיה הלבנה, שהייתה בימיו המרכז הרוחני של יהדות רוסיה. מפורסם פירושו לחמשת חומשי התורה, הנקרא בשם "העמק דבר". וכה כותב הנצי"ב בפתיחתו לספר בראשית:

זה הספר, הנקרא ספר בראשית, נקרא בפי הנביאים ספר הישר, כדאיתא [=כפי שישנו] במסכת עבודה זר... ויש להבין הטעם: למה קרא בלעם את אבותינו בשם ישרים ביחוד, ולא צדיקים או חסידים וכדומה? וגם: למה מכונה זה הספר ביחוד בכינוי ישרים? ובלעם התפלל על עצמו שיהא אחריתו כמו בעלי זה הכינוי?

והעניין, דנתבאר בשירת האזינו על הפסוק: הצור תמים פעלו וגו' צדיק וישר הוא (דברים ל"ב, ד), דשבח יָשָׁר הוא נאמר להצדיק דין הקדוש ברוך הוא בחורבן בית שני, שהיה דור עיקש ופתלתל; ופירשנו שהיו (בני אותו דור) צדיקים וחסידים ועמֵלי תורה, אך לא היו ישרים בהליכות עולמים. על כן, מפני שנאת חִנם שבלבם זה את זה, חשדו את מי שראו שנוהג שלא כדעתם ביראת ה' הוא צדוקי ואפיקורס; ובאו על ידי זה לידי שפיכות דמים בדרך הפלגה ולכל הרעות שבעולם עד שחרב הבית. ועל זה היה צידוק הדין, שהקדוש ברוך הוא ישר הוא, ואינו סובל צדיקים כאלו, אלא באופן שהולכים בדרך הישר גם בהליכות עולם, ולא בעקמימות, אף על גאו שהוא לשם שמים, דזה גורם חורבן הבריאה והריסות ישוב הארץ.

וזה היה שבח האבות, שמלבד שהיו צדיקים וחסידים ואוהבי ה' באופן היותר אפשר, עוד היו ישרים... כמו שאנו רואים כמה השתטח אברהם אבינו להתפלל על סדום... והיינו ממש כ"אב המון גוים" (בראשית י"ז, ד'), שאף על גאו שאין הבן הולך במישרים, מכל מקום (האב) שוחר שלומו וטובו.

בהמשכם של דברים, עומד הנצי"ב על מאמציו של יצחק אבינו להתפייס עם אבימלך ומרעיו, ועל דרך דיבורו של יעקב אבינו, שעל אף יחסו של לבן אליו, דיבר עמו לבסוף דברים רכים (לפרטן של דברים, ראה להלן). והנצי"ב מסיים לאמור:

ובדברינו נתיישב יפה על מה נקרא זה הספר ספר הישר, שהוא ספר הבריאה."

ספר "תולדות"[]

ספר בראשית נקרא בלטינית: Genesis לאמור תולדות. ואכן המונח חוזר בספר פעמים רבות

 1. "זֶה סֵפֶר, תּוֹלְדֹת אָדָם: בְּיוֹם, בְּרֹא אֱלֹהִים אָדָם, בִּדְמוּת אֱלֹהִים, עָשָׂה אֹתוֹ.(ה',א,)
 2. "אֵלֶּה, תּוֹלְדֹת נֹחַ נֹחַ אִישׁ צַדִּיק תָּמִים הָיָה, בְּדֹרֹתָיו (ו',ט')
 3. "וְאֵלֶּה תּוֹלְדֹת בְּנֵי-נֹחַ, שֵׁם חָם וָיָפֶת ..." (י',א')
 4. "אֵלֶּה, תּוֹלְדֹת שֵׁם--שֵׁם בֶּן-מְאַת שָׁנָה..." (י"א,י')
 5. "וְאֵלֶּה תֹּלְדֹת יִשְׁמָעֵאל, בֶּן-אַבְרָהָם..." (כ"ה, י"ב)
 6. "וְאֵלֶּה תּוֹלְדֹת יִצְחָק, בֶּן-אַבְרָהָם: אַבְרָהָם, הוֹלִיד אֶת-יִצְחָק" (שם,י"ט)
 7. "וְאֵלֶּה תֹּלְדוֹת עֵשָׂו, הוּא אֱדוֹם" (ל"ו,א')
 8. "אֵלֶּה תֹּלְדוֹת יַעֲקֹב, יוֹסֵף בֶּן-שְׁבַע-עֶשְׂרֵה שָׁנָה הָיָה רֹעֶה אֶת-אֶחָיו בַּצֹּאן..." (ל"ז,ב')

פרשת תולדות אינה עוסקת דווקא בתולדות יצחק אלה בתולדות בניו ושם השּ‏ֹ‏רֶ‏ש תולדות הוזכר פעמיים.


[3]

על יחסים מעורערים בין אחים בספר בראשית[]

ספר_בראשית_ספר_האחים_פרופ'_יאיר_זקוביץ

ספר בראשית ספר האחים פרופ' יאיר זקוביץ

קישורים חיצוניים[]

ספרי התנ"ך[]

הערות שוליים[]

 1. כ"ז,מ'
 2. סכום השנים אינו מסתכם לסך הכל כי יש תקופות חופפות
 3. לפי המאמר יצחק הגיבור מאת עו"ד עודד רביבי בעלון פרשת השבוע שבתון לכל משפחה יהודית
Advertisement