Family Wiki
Advertisement

ארץ כנען היא שמה של ארץ ישראל בטרם נכבשה על-ידי בני ישראל. כנען היה בנו של חם ונכדו של נח. בספר בראשית נזכרים הבנים של כנען, שהם יהיו השמות של עמי כנען:"וּכְנַעַן, יָלַד אֶת-צִידֹן בְּכֹרוֹ וְאֶת-חֵת. וְאֶת-הַיְבוּסִי, וְאֶת-הָאֱמֹרִי, וְאֵת, הַגִּרְגָּשִׁי. וְאֶת-הַחִוִּי וְאֶת-הַעַרְקִי, וְאֶת-הַסִּינִי. וְאֶת-הָאַרְוָדִי וְאֶת-הַצְּמָרִי, וְאֶת-הַחֲמָתִי;" ובהמשך בא תאור תחומי ההתיישבות של עמי כנען-רמז לבאות- זאת תהיה נחלת בני-ישראל :" וַיְהִי גְּבוּל הַכְּנַעֲנִי, מִצִּידֹן בֹּאֲכָה גְרָרָה, עַד-עַזָּה: בֹּאֲכָה סְדֹמָה וַעֲמֹרָה, וְאַדְמָה וּצְבֹיִם--עַד-לָשַׁע. [1] - כמעט כמו גבולות ההבטחה.

גורל עמי כנען[]

מספרם שלעמי כנען פחת מאז נפוצו על פני כל הארץ. בברית בין הבתרים נאמר לאברהם אבינו על עשרה עמי כנען, אותם בניו יירשו :"אֶת-הַקֵּינִי, וְאֶת-הַקְּנִזִּי, וְאֵת, הַקַּדְמֹנִי. וְאֶת-הַחִתִּי וְאֶת-הַפְּרִזִּי, וְאֶת-הָרְפָאִים. כא וְאֶת-הָאֱמֹרִי, וְאֶת-הַכְּנַעֲנִי, וְאֶת-הַגִּרְגָּשִׁי, וְאֶת-הַיְבוּסִי.[2]

במסכת בבא בתרא כבר הוצאו מארץ כנען שלושה עמים:"אמר רב יהודה אמר שמואל כל שהראהו הקב"ה למשה חייב במעשר לאפוקי מאי לאפוקי קיני קניזי וקדמוני תניא רבי מאיר אומר נפתוחא ערבאה ושלמאה רבי יהודה אומר הר שעיר עמון ומואב רבי שמעון אומר ערדיסקיס אסיא ואספמיא" [3] -שלושת העמים נשלחו לפי דעת רבי מאיר ל:נפתוחא ערבאה ושלמאה; רבע יהודה אמר:הר שעיר, עמון ומואב; ורבי שמעון סבור: לערב, אסיה ואספניה.

העם הגרגשי[]

אשר לעם הגרגשי, כאן יש לנו מסורת ממדרש רבה אשר גם הציגה הסבר על דרך כיבוש הארץ:" מי קיים הפרשה הזאת (בספר דברים) יהושע בן נון. א"ר שמואל בר נחמן: מה עשה יהושע היה פורש דאטגמא (שולח איגרת) בכל מקום שהיה הולך לכבוש, והיה כתוב בה:"מי שמבקש לילך ילך לו ומי שמבקש לעשות שלום יעשה ומי שיבקש לעשות מלחמה יעשה". מה עשה הגרגשי פנה והלך לו מלפניהן ונתן לו הקב"ה ארץ יפה כארצו זו אפריקי. הגבעונים שהשלימו עשה להם יהושע שלום אבל ל' ואחד מלכים שבאו להלחם עמו הפילם הקב"ה בידו מניין שנא' (דברים ג) ונכהו עד בלתי השאיר לו שריד"(לפרשת שופטים) - הגרגשי פנו לארץ אפריקה.

ואכן בתחילת ספר יהושע עדיין נכלל הגרגשי:" וַיֹּאמֶר יְהוֹשֻׁעַ--בְּזֹאת תֵּדְעוּן, כִּי אֵל חַי בְּקִרְבְּכֶם; וְהוֹרֵשׁ יוֹרִישׁ מִפְּנֵיכֶם אֶת-הַכְּנַעֲנִי וְאֶת-הַחִתִּי וְאֶת-הַחִוִּי, וְאֶת-הַפְּרִזִּי וְאֶת-הַגִּרְגָּשִׁי, וְהָאֱמֹרִי, וְהַיְבוּסִי [4]. הוא אף מונה אותם בין העמים שנכבשו [5] - כיבוש על-ידי גירוש שכן אחרי הכיבוש עצמו מוזכרים רק ששה עמים שנותרו בתוך בני-ישראל:"וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל, יָשְׁבוּ בְּקֶרֶב הַכְּנַעֲנִי, הַחִתִּי וְהָאֱמֹרִי וְהַפְּרִזִּי, וְהַחִוִּי וְהַיְבוּסִי" [6].

כינוי לעמי כנען[]

בתעודות מצריות עתיקות מופיעים שלושה שמות שונים לכנען:

  • ח'ארו - ארץ החורים. זהו הכינוי הנפוץ ביותר.
  • רת'נו - ארץ הרוזנים/המושלים. זהו כינוי שנשתמר מתקופת שלטון ההיקסוס, שמקורם כנראה היה בכנען.
  • כִּנַחֻ' או כִּנַחְ'נַ - כנען.

קישורים חיצוניים[]

הערות שוליים[]

  1. י',ט"ו-י"ט
  2. ספר בראשית,ט"ו,י"ט-כ'
  3. נ"ו,א'
  4. ג',י'
  5. כ"ד,י'
  6. ספר שופטים,ג',ה'
Advertisement