Family Wiki
Advertisement
איטליה קובץ בסדרה קהילות ישראל במזרח במאות התשע-עשרה ועשרים.jpeg

איטליה - קובץ בסדרה: קהילות ישראל במזרח במאות התשע-עשרה ועשרים בעריכת רוני וינשטיין ובהוצאת : משרד החינוך, המזכירות הפדגוגוית, המרכז לשילוב מורשת יהדות המזרח ומכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח של יד בן צבי והאוניברסיטה העברית, שנת הוצאה: תשע"ב / 2012

על הסדרה[]

סדרת קהילות ישראל במזרח יוצאת לאור על ידי מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח והמרכז לשילוב מורשת יהדות המזרח שבמזכירות הפדגוגית, משרד החינוך. הסדרה מתמקדת במגמות ההתפתחות בקהילות היהודיות בארצות המזרח במאות התשע-עשרה והעשרים כפי שהן משתקפות במחקר. מטרות הסדרה: להציג את הקהילות היהודיות באופן שיטתי, ממצה ומאוזן; להניח תשתית לספריית יסוד בית ספרית שתשרת את מערכת החינוך; להיענות לצורכי הציבור הרחב.

שותפים לסדרה מיטב החוקרים בתחומם, בארץ ובחוץ לארץ, מלומדים מאוניברסיטאות וממכוני מחקר שונים, נציגי הארגונים של יוצאי הקהילות ונציגי ציבור. חלק מן הפרקים נכתבו במיוחד לצורך הסדרה, וחוקרים צעירים ומבוגרים עשו מאמץ לתת תמונה מלאה ככל האפשר בשפה ברורה ושווה לכל נפש, בלי לוותר על אמות המידה של כתיבה היסטורית נאותה.

כל כרך נכתב במתכונת שעוצבה בידי וועדת היגוי המשותפת לנציגי משרד החינוך, מכון בן-צבי ומוסדות אקדמיים. המתווה מציג את תחומי העניין המרכזיים לכתיבה, וועדת ההיגוי בוחנת את מידת ההתאמה של המתווה למצב המחקר, להיצע החוקרים ולקווי ייחודה של כל קהילה. כל הפרקים עוברים שיפוט אקדמי, תעתוק הלשונות היהודיות השונות ועריכת לשון. כל כרך מלווה בתמונות רבות, באיורים ובמפות, וכן בביאורי שמות ומושגים בשולי העמוד. לכל כרך מצורפת ביבליוגרפיה רלוונטית.

פרסום כרכי הסדרה החל בקיץ 2000 ועד כה ראו אור ארבעה-עשר כרכים: תימן ; עיראק ; מרוקו; תוניסיה ; איראן ; לוב ; אלג'יריה (עורך: ח' סעדון); מעגל החיים (עורך: ש' צבר); אתיופיה (עורכת: ה' סלמון); מצרים (עורך: נ' אילן); סוריה (עורך: י' הראל); תורכיה (עורך: י' בן נאה) ; איטליה (עורך: ר' ויינשטיין); יוון (עורך: א' ג'יניאו) .

עומדים לראות אור:) בוכרה (עורכת : י' רובנוביץ') ; גאורגיה (עורך: ר' אנוך) ; לבנון (עורך: י' הראל)

כרך איטליה[]

כרך איטליה, השלושה עשר בסדרת "קהילות ישראל במזרח במאות התשע-עשרה והעשרים", מקבץ את מחקריהם של טובי המומחים בתחום חקר יהודי איטליה מישראל, מאיטליה ומארצות הברית.

הוא מציג את סיפורה של מסורת יהודית מפוארת, של חברה שבמשך דורות רבים הכירה מקרוב את סביבתה והייתה משולבת בה, ועם זאת ניסתה כמיטב יכולתה לשמור על ייחודה הדתי-תרבותי ועל זהותה הקבוצתית.

לחברה האיטלקית ולמסורתה הדתית הייתה השפעה עמוקה על מסורתם של יהודי איטליה בכל היבטי החיים, למשל ארגון הקהילות, דפוסי החינוך, האדריכלות של בתי הכנסת, המוסיקה, המאכלים והווי היום-יום.

קהילות יהודי איטליה שמרו על רצף מגורים במקום מאז האימפריה הרומית לאורך כל הגלגולים הפוליטיים של חבל ארץ זה, שהיה בשליטת הביזנטים, הנורמנים, המוסלמים, הספרדים, הצרפתים, בית הבסבורג, הכנסייה והאפיפיורים.

האופי הדינמי של מסורות יהודי איטליה הושפע גם מהגירות בלתי פוסקות מכל התפוצות היהודיות החל מראשית ימי הביניים ועד לימינו.

ההקדמה[]

Hakdamaheb italia 1.jpg
Hakdamaheb italia 2.jpg

תוכן הענינים[]

תוכן ענינים לספר איטליה.jpg
Advertisement