Family Wiki
Advertisement

אבות דרי נתן הם תוספתא של מסכת אבות. היא כוללת 41 פרקים.

ניתן למצוא אותה במהדורת אינטרנט.

במבוא למהדורה נאמר:

אבות דרבי נתן הוא חיבור מגוון, שיש בו עניינים רבים: אמונות ודעות, דרך ארץ, מעשי חכמים, מדרשים. הנושאים המרכיבים את מסכת אבות כלולים באבות דרבי נתן.

לאבות דרבי נתן שתי נוסחאות: נוסח א' ונוסח ב'. לשתי הנוסחאות אין כתבי יד מהימנים, והם פורסמו על סמך מקורות שונים וחלקיים ששרדו.

במהדורות התלמוד פורסם אבות דרבי נתן בין המסכתות הקטנות. בשנת תרמ"ז פרסם ש"ז שכטר מהדורה מדעית של אבות דרבי נתן, כאשר את הנוסח המופיע בדפוסי התלמוד קרא נוסח א', ובמקביל לו פרסם נוסח חדש, שהיה בלתי ידוע עד זמנו, שקרא לו נוסח ב'. מהדורה מחודשת של "אבות דרבי נתן מהדורת ש"ז שכטר" יצאה לאור בשנת תשנ"ז על ידי מנחם קיסטר, בהוצאת בית המדרש לרבנים באמריקה. מהדורה זו כוללת את צילום עבודתו של שכטר, והרחבות וציוני מקורות.

מהדורת האינטרנט של אבות דרבי נתן מבוססת בקווים כלליים על נוסח א' של שכטר, בשינויים שונים. עיקרה של המהדורה אינו לברר את הגירסה הנכונה, אלא להראות את המבנה של אבות דרבי נתן, על ידי עימוד מגוון, צבעים והדגשות. במהדורה זו נוספו כותרות רבות, אבל יש לציין כי הכותרות כולן הן מן הטקסט המקורי, ורק עיצובן המיוחד נותן להן מעמד של כותרת פיסקה.

דומה כי מהדורה זו ממחישה בפני הלומד את יופיו ואת מבנהו של ספר מגוון זה.

העיצוב והעימוד - מעשה ידי יהודה איזנברג.

באתר "שערי שכם" המהדורה לעיל עם מנגנון חיפוש

דוגמא[]

פיסקה א' מפרק ראשון
משה נתקדש בענן, וקיבל תורה מסיני
שנאמר: (שמות כד) "וישכון כבוד ה' על הר סיני" - למשה לטהרו.
- זה היה אחר עשרת הדברות, דברי ר' יוסי הגלילי.
רבי עקיבא אומר: (שם) "ויכסהו הענן ששת ימים" - למשה. הדא הוא דכתיב: (שם) "ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן" - לחלוק לו כבוד למשה.
אמר רבי נתן: מפני מה נתעכב משה כל ששת ימים ולא שרה עליו דבור? - בשביל שימרק מכל אכילה ושתיה שהיה במעיו עד שעה שנתקדש ויהא כמלאכי השרת.
אמר לו רבי מתיא בן חרש:, רבי, לא אמרו אלא לאיים עליו, כדי שיקבל עליו דברי תורה באימה ביראה ברתת ובזיע. שנאמר: (תהלים ב) "עבדו את ה' ביראה וגילו ברעדה".

מעשה שאירע בר' יאשיה ובר' מתיא בן חרש, שהיו שניהם יושבים ועוסקין בדברי תורה. פירש ר' יאשיה לדרך ארץ.
אמר לו ר' מתיא בן חרש: רבי, מה לך לעזוב דברי אלוהים חיים ולשטוף בדרך ארץ?
ואף על פי שאתה רבי ואני תלמידך, אין טוב לעזוב דברי אלוהים חיים ולשטוף בדרך ארץ.
ואמרו: כל זמן שיושבין ועוסקין בתורה, היו דומין למקנאין זה לזה.
וכשנפטרין, דומין כשהן אוהבים מנעוריהם:

Advertisement