Family Wiki
Advertisement

אבא כהן ברדלא הוזכר במסכת גיטין : "א"ל רב לרב אחא ברדלא קבא דמוריקא אית לי גבך יהביה לפלוני באפיה קאמינא לך דלא הדרנא בי מכלל דאי בעי הדר ביה ( קב של כרכום יש לי אצלך, שאתה חייב לי, ותן אותו לפלוני זה, שיקנהו בקנין מעמד שלושתם) (דף י"ד, עמ' א ' - בתרגום עדין אבן-ישראל שטיינזלץ).

מאימרותיו[]

  • "אמר ר' אבא כהן ברדלא: אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה, בלעם חכם האומות לא יכל לעמוד בפני תוכחת אתונו, יוסף הקטן של שבטים לא יכלו אחיו לעמוד בתוכחתו, כשיבוא הקב"ה ויוכיח כל אחד ואחד על אחת כמה וכמה. ואמר ר' אבא ברדלא: אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. ומה יוסף קטן בשבטים, ולא היו יכולים לעמוד בתוכחתו – כשיבוא הקב"ה ויוכיח כל אחד לפי מה שהוא, על אחת כמה וכמה!" (בראשית רבה צג, י, יא).
  • וזו לשון המשנה בבבא מציעא דף י' ע"א:" ראה את המציאה ונפל עליה, ובא אחר והחזיק בה - זה שהחזיק בה זכה בה." וזו לשון הסוגיה שם: " גמרא. אמר ריש לקיש משום אבא כהן ברדלא: ארבע אמות של אדם קונות לו בכל מקום. [מאי טעמא] תקינו רבנן - דלא אתי לאנצויי ..."
  • כנ"ל בתלמןד ירושלמי, מסכת גיטין:"דף מה,ב פרק ח הלכה ג גמרא ריש לקיש אמר בשם אבא כהן ברדלא אדם זכה במציאה בתוך ארבע אמות. מה טעמא (דברי הימים א כב) הנה בעוניי הכינותי לבית ה' זהב ככרים מאה אלף וכסף אלף אלפים ככרים ולנחושת ולברזל אין משקל כי לרוב היה ועצים ואבנים הכינותי. ועליהם תוסיף. אמר רבי יונה אמר רבי הושעיה בעי מה אנן קיימין אם בתוך ארבע אמות עשיר הוא. ואם חוץ לארבע אמות יש אדם מקדיש דבר

על הישוב ברדלא[]

איזכור של תושבי בר-דליה הופיע בתלמוד ירושלמי בטענה אנשי ברדלה שאינם מקפידים על פרוטתם: " ר' יוסה בי רבי בון בשם רב יהודה כדין אנשי בר דליה שאינן מקפידין על פרוטתן רבי בא בשם רב יהודה ואפילו לא כגון אנשי בר דליה שאין מקפידין על פרוטתן" ( פרק ו' הלכה ח')

קיים חבל ארץ בקעת הירדן- הצפוני כפר ערבי בשם ברדלה. נמצאו בו השרידים מהתקופה הביזנטית. הם מחזקים את הצעת הזיהוי על ברדלה העברית. לשם ברדלה אין משמעות בערבית. יתכן כי זה שיבוש של שם ישוב עברי, ברדלא.

התנאים[]

  1. תקופת הזוגות : הלל הזקן, שמאי הזקן, בני בתירה, מנחם, עקביא בן מהללאל
  2. דור ראשון : רבן גמליאל הזקן, רבן שמעון בן גמליאל הזקן, רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול, רבן יוחנן בן זכאי, יונתן בן עוזיאל, בבא בן בוטא, רבי חנינא בן דוסא, רבי חנינא סגן הכהנים
  3. דור שני (בזמן חורבן בית המקדש ואחריו): רבן גמליאל דיבנה, רבי יהושע בן חנניה, רבי אליעזר בן הורקנוס, רבי אלעזר בן ערך, רבי נחוניה בן הקנה, נחום איש גמזו, רבי חנינא בן עקביא
  4. דור שלישי: רבי עקיבא, רבי טרפון, רבי יהודה בן בבא, רבי ישמעאל, רבי אלעזר בן עזריה, רבי יוסי הגלילי, רבי חנינא בן תרדיון, רבי יוחנן בן ברוקה, בן זומא, בן עזאי, אונקלוס, רבי חנינא בן אנטיגנוס, חנניה בן חכינאי
  5. דור רביעי: רבן שמעון בן גמליאל, רבי יהודה, רבי יוסי, רבי מאיר (ואשתו ברוריה), רבי שמעון בר יוחאי, רבי אלעזר בן שמוע, רבי נחמיה, רבי נתן
  6. דור חמישי: רבי יהודה הנשיא, רב הונא קמא בבבל, רבי יוסי ברבי יהודה, רבי ישמעאל ברבי יוסי, רבי אלעזר ברבי שמעון, רבי שמעון בן אלעזר, רבי אלעזר הקפר, סומכוס
Advertisement